Surse de finantare

 

Programul Operațional Transport (POT)

TIP BENEFICIAR:

 • Autoritate centrală
 • Autoritate locală
 • Autoritate regional

DOMENIU:

 • Transport și mobilitate

SUBDOMENIU:

 • Dezvoltare de centre logistice
 • Dezvoltare și modernizare infrastructură rutieră
 • Dezvoltarea si modernizare infrastructura feroviara
 • Infrastructura de metrou
 • Porturi fluviale
 • Porturi maritime
 • Siguranță rutieră
 • Sisteme de siguranță metrou
 • TEN-T

Obiectivul general al programului

 • Extinderea/modernizarea infrastructurii de transport pe teritoriul României în vederea îmbunătățirii conectivitatii intre regiunile tarii, dar si cu restul tarilor din Uniunea Europeana;
 • Dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor de mobilitate a persoanelor și mărfurilor.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală.
 • Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.
 • Mobilitate națională, regional și locală sustenabilă.

Axe finanțare

 • A.P.1 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier
 • A.P.2 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritorială
 • A.P.3 Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată
 • A.P.4 Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
 • A.P.5 Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov
 • A.P.6 Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
 • A.P.7 Dezvoltarea de centre logistice
 • A.P.8 Creșterea gradului de utilizare a Dunării și porturilor maritime și fluviale
 • A.P.9 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport
 • A.P.10 Asistență Tehnică

 

Programul Operațional Sănătate

TIP BENEFICIAR:

 • Autoritate centrală
 • Autoritate locală
 • Autoritate regională
 • Autorități & Entități private
 • Centre și instituții de cercetare
 • Instituții de învățământ

DOMENIU:

 • Asistență tehnică
 • Cercetare și inovare
 • Digitalizare
 • Educație și formare
 • Sănătate publică

Obiectivul general al programului

 • Asigurarea accesului egal la sănătate prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru îngrijirea primară;
 • Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 • Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
 • Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;

Obiective specifice

 • Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major;
 • Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu;
 • Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii;
 • Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii;
 • Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical;
 • Digitalizarea sistemului medical;
 • Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament

Axe finanțare

 • Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major;
 • Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu;
 • Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii;
 • Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii;
 • Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical;
 • Digitalizarea sistemului medical;
 • Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament;

 

Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

TIP BENEFICIAR:

 • Alt tip
 • Autoritate centrală
 • Autoritate locală
 • Autoritate regională
 • Autorități & Entități private
 • Centre și instituții de cercetare
 • Centru de formare
 • Ferme
 • IMM
 • Instituții de învățământ
 • Întreprindere mare

DOMENIU:

 • Creștere inteligentă
 • Digitalizare
 • Instituții financiare
 • Turism cultură și patrimoniu

SUBDOMENIU:

 • digitalizare în sectorul audiovizual și massmedia
 • Digitalizare în sectorul cultural și creativ
 • digitalizare în turism
 • digitalizarea patrimoniului
 • digitalizarea serviciilor publice.

Obiectivul general al programului

 • Reducerea disparităților între RO și alte SM, dar și între regiunile din RO

Obiective specifice

 • Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
 • Îmbunătățirea conectivității digitale
 • Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internaţional
 • Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare
 • Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior
 • Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor
 • Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari
 • Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic Digitalizarea în educație
 • Digitalizarea în cultură
 • Digitalizarea în administrația publică centrala
 • Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă

TIP BENEFICIAR:

 • Autoritate centrală
 • Autoritate locală
 • Autoritate regională
 • IMM
 • Întreprindere mare

DOMENIU:

 • Agricultură
 • Industrie
 • Întreprinderi

SUBDOMENIU:

 • Climă
 • Dezvoltare
 • Dezvoltare locală

Obiectivul general al programului

 • Adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a sistemului energetic;
 • Infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea biodiversităţii; calitatea aerului; decontaminarea siturilor poluate

Obiective specifice

 • Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari. Intervențiile/măsurile propuse privind sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor, în acțiunile de îmbunătățire a eficienței lor energetice contribuie la atingerea țintei de economii de energie menționată mai sus vor fi realizate prin intermediul instrumentelor financiare (posibil IF cu parte de grant) și se referă la: proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin adiacente/proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin adiacente 1.2 Sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare. Pentru a putea dezvolta capacități de producție de energie din surse regenerabile, în special la sursă, este necesară asigurarea unei infrastructuri inteligente de măsurare și distribuție a energie electrice astfel încât tranziția către sursele regenerabile de energie să se realizeze în condiții optime

Axe finanțare

 • AP1: Provocări globale și competitivitate industrială; Dezvoltarea digitală și industrială; Creativitate și societate favorabilă incluziunii; Climă, energie și eficienţă energetică; Retehnologizare și tranziție verde; Regenerare urbană, reabilitare termică a clădirilor
 • AP2: Apă și apă uzată, gestionarea deșeurilor, tranziția la o economie circulara
 • AP3: Biodiversitate, calitatea aerului, situri contaminate, dezvoltarea infrastructurii verzi, regenerare urbană
 • AP4: Schimbări climatice, managementul riscurilor

 

Programul Operațional Educație și Ocupare

TIP BENEFICIAR:

 • Autoritate centrală
 • Autoritate locală
 • Autoritate regională
 • Autorități & Entități private
 • Centre și instituții de cercetare
 • Centru de formare
 • IMM
 • Instituții de învățământ
 • Organisme non-profit şi ONG-uri

DOMENIU:

 • Asistență tehnică
 • Cercetare și inovare
 • Cetățenie
 • Concurență
 • Digitalizare
 • Educație și formare
 • Mediu de afaceri și antreprenoriat
 • Ocuparea forței de muncă
 • Parteneriate internaționale
 • Sport
 • Tineret
 • Transport și mobilitate

SUBDOMENIU:

 • Asistență
 • Calitate
 • Cercetare
 • Formare
 • Mediu de afaceri

Obiectivul general al programului

 • În contextul obiectivului de politică 4 - „O Europă mai socială" obiectivul general al POEO este de a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Obiective specifice

 • Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă.
 • Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții.

Educație:

 • îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente;
 • prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua șansă", flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din grupurile vulnerabile/dezavantajate;
 • ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările necesare și furnizarea de echipamente specifice;
 • sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare și eficace.

Ocupare:

 • integrarea tinerilor pe piața muncii;
 • asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării femeilor;
 • dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale;
 • dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de monitorizare a politicilor active de ocupare;
 • dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea capacității acestora;
 • asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea îmbătrânirii active;
 • creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Intervenții noi dedicate tinerilor:

 • Înființarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar cu implicarea autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere activități specifice adaptate tinerilor
 • Realizarea de către centrele /cluburile de tineret publice sau private sau de alți actori interesați a unor rețele de lucrători de tineret, selectați din rândul tinerilor (în special NEET) și instruiți pentru furnizarea de servicii de outreach și activare a tinerilor și de înregistrare a acestora la furnizorii de servicii de ocupare publici sau privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare.
 • Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor: formare competențe antreprenoriale, tutorat/mentorat, asistență/ consiliere, role models, formare în management de proiect, inclusiv accesul la granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up), asistență și consultanță post înființare
 • Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile pentru tineri
 • Stimularea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor NEETs în vederea plasării pe piața muncii
 • Programul „Tânăr Voluntar" (acordare de granturi)

Intervenții noi în domeniul Educației:

 • Crearea/dezvoltarea mecanismelor de monitorizare, avertizare, prevenire și combatere abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii/ segregare școlară
 • Asigurarea accesului și participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau CES;
 • Programe de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții copiilor din preuniversitar, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile
 • Interconectarea bazelor de date și dezvoltarea resurselor educaționale deschise (RED)
 • Acordarea de granturi la nivelul școlilor pentru creșterea calității
 • Identificarea, sprijinirea și promovarea copiilor supradotați
 • Mobilitățile internaționale Erasmus+
 • Dezvoltarea/implementarea curriculumului la decizia școlii la nivelul învățământului primar și gimnazial
 • Crearea unui mecanism eficient de recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale la nivelul învățământului secundar superior
 • Implementarea unor programe universitare adaptate solicitării agenților economici
 • Certificarea rezultatelor învățării din formarea profesională inițială
 • Standarde de dotare a unităților de învățământ;
 • Program național de dotare a „atelierelor școală" cu mijloace didactice și echipamente;
 • Granturi pentru operatorii economici implicați în învățământul dual pentru asigurarea spațiilor și tehnologiilor adecvate "atelierelor școală", precum și a personalului calificat în domeniu;
 • Dezvoltarea de manuale și auxiliare curriculare în format digital
 • Acordarea de sprijin financiar pentru cazare, masă și transport pentru elevii din grupuri defavorizate
 • Programe remediale pentru elevii din clasa a IX-a în vederea creșterii nivelului de competențe la citit, matematică și științe
 • Sprijinirea mobilităților internaționale Erasmus+

Intervenții noi în domeniul Ocupării:

 • Programe decalate sau flexibile sau oferta unor creșe și grădinițe pentru copiii angajaților;
 • Investiții în dezvoltarea antreprenoriatului/întreprinderilor în domeniul social;
 • acțiuni de suport pentru digitalizarea activității IMM-urilor.
 • mecanisme de monitorizare a informațiilor din piața muncii, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională sau adăugarea de noi dezvoltări.

Program Operațional Tranziție Justă

TIP BENEFICIAR:

 • Alt tip
 • Autoritate centrală
 • Autoritate locală
 • Autoritate regională
 • Autorități & Entități private
 • Centre și instituții de cercetare
 • IMM
 • Instituții de învățământ
 • Întreprindere mare

DOMENIU:

 • Cercetare și inovare
 • Digitalizare
 • Educație și formare
 • Eficiență energetică
 • Energie
 • Mediu
 • Mediu de afaceri și antreprenoriat
 • Ocuparea forței de muncă
 • Transport și mobilitate
 • Tranziție verde

SUBDOMENIU:

 • Cercetare și inovare
 • Digitalizarea serviciilor publice
 • Gaz natural
 • Infrastructura albastră
 • Infrastructură verde
 • Locuri
 • Producerea de energie regenerabilă
 • Reconversia regiunilor carbonifere
 • Tehnologii pentru energie verde
 • Transport urban

Obiectivul general al programului

 • Este reprezentat de necesitatea de sprijinire a teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii disparităților regionale.

Obiective specifice

 • Permiterea regiunilor și oamenilor de a aborda impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic;
 • Prin POTJ vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: creșterea și diversificarea economică, decontaminarea siturilor poluate și economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de GES, eficiență energetică și energie din surse regenerabile și digitalizarea serviciilor publice locale.

Axe finanțare

 • AXA 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării și inovării și a digitalizării;
 • AXA 2 - O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii reduse;
 • AXA 3 - O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare;
 • AXA 4 - O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială

TIP BENEFICIAR:

 • Autoritate centrală
 • Autoritate locală
 • Autoritate regională
 • Centru de formare
 • Instituții de învățământ
 • Organisme non-profit şi ONG-uri

DOMENIU:

 • Turism cultură și patrimoniu

Obiectivul general al programului

 • Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.

Obiective specifice

Pentru a încuraja comunitățile locale să dezvolte abordări integrate de jos în sus, programul finanțează strategiile de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC):

 • sunt sprijinite comunitățile cu provocări locale specifice,
 • stimulează capacitatea de schimbare prin încurajarea dezvoltării și descoperirii potențialului neexploatat din comunități,
 • promovează dezvoltarea integrată în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane,
 • sprijină infrastructura de valorificare și promovare a patrimoniului cultural local, activitate care poate contribui la activarea comunităților urbane și la generarea de venituri pentru bugetele locale,
 • crește participarea și implicarea în construirea comunității. Programul își propune să lase la dispoziția GAL (Grupuri de Acțiune Locală) deciziile referitoare la mărimea grupului țintă și obiectivele de atins (în linie cu obiectivele de politică FSE+), fie că doresc să creeze mai multe locuri de muncă, să înființeze un centru comunitar sau să dezvolte comunitatea. Dacă din punctul de vedere al intervențiilor tip FSE+, strategiile DLRC se vor prezenta foarte divers, elementele comune vor fi date de componenta FEDR, respectiv toate vor prezenta o investiție în turism (mapare turistică, mici reabilitări etc), în considerarea potențialului turistic ridicat dar insuficient exploatat și investiție în infrastructura socială.

Axe finanțare

 • Prioritatea 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (intervenții pentru GAL)

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și servicii turistice conexe,
 • protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor culturale,
 • protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului.

Program Operaţional Asistenţă Tehnică - P1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi gestionarea PO

TIP BENEFICIAR:

 • Asociație de dezvoltare intercomunitară
 • Asociații microregionale
 • Autoritate centrală
 • Autorități & Entități private
 • Autorităţi publice locale
 • Bancă & Instituții financiare

Obiective specifice

 • Prioritatea 1 urmărește asigurarea unui personal înalt calificat, capabil și motivat corespunzător prin finanțarea cheltuielilor salariale aferente, precum și prin crearea cadrului logistic adecvat de lucru care să permită desfășurarea în bune condiții a activității de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FSE+, FC, precum și de gestionare a programelor operaționale derulate de MFE care nu au axă prioritară de asistență tehnică.

Axe finanțare

 • P1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi gestionarea PO.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Sprijin pentru coordonarea și controlul fondurilor 2021-2027 (FEDR, FSE+, FC), a PO şi a fondurilor ESI 2014-2020.
 • Asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor prin asigurarea motivării personalului.

Program Operațional Regional

 • Programul Operațional Regional Sud Muntenia
 • Programul Operațional Regional Centru
 • Programul Operațional Regional București-Ilfov
 • Programul Operațional Regional Vest
 • Programul Operațional Regional Nord-Vest
 • Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia
 • Programul Operațional Regional Nord-Est
 • Programul Operațional Regional Sud-Est

Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE

Componenta 1 - Managementul apei

APA SI APA UZATA          

 • Extinderea sistemelor de apa si canalizare in aglomerari mai mari de 2000 de locuitori echivalenti prioritizate prin planul accelerat de conformare cu directivele europene - alocare este directionata catre aglomerarile care vor avea pana in dec 2023 statii de epurare finantate prin poim
 • Canalizare in aglomerari mai mici de 2000 de locuitori - daca nu exista alimentare cu apa in mod excepional sunt finantate si alimentarile cu apa - nu sunt finantate statii de tratare
 • Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de apa/canal existente - 2000 euro/gospodarie

Reabilitarea barajelor care necesita interventii de urgenta     20 de baraje

Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

Obiectivul:

 • Armonizarea practicilor de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate.

Reforme:

 • R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente
 • R.2 - Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea

Componenta 3 - Managementul deșeurilor

 • Construire si operationalizare - infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar - colectare separata a deseurilor menajere care nu pot fi colectate in sistem door-to-door , respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubele individuale, precum si fluxurile speciale de desuri - deseuri voluminoase , deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, deseuri periciloase, deseuri din constructiii si demolari - comunitati sub 50000 de locuitori / vor fi amplasate la limita localitatilor - 565 pana in 2026 - platforma, containere, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj ( incarcator frontal multifunctional, compostor electric, camion hook lift pentru tranport containere, tocator deseuri verzi, presa de balotat, deseuri reciclabile etc), spatii administrative, utilitati.
 • Construirea de insule ecologice digitalizate - va deservi cca 200 de de locuitori - este compusa dintr-un set de containere sub sau supraterane, protejate antivandalism asi impotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate , camtar electronic la fiecare container conectat onlline , modul gsm pentru transmitere de date, baza de date pentru beneficiarii serviciului arondati, si interfata de facturare - 13752 pana in 2026
 • Centre integrate de colectare separata prin aport voluntar destinate aglomerarilor urbane - vor fi situate in apropierea a 15 aglomerari urbane deservind cele mai apropiate regiuni- bucuresti, partea de nord si regiunea afiliata ilfov, Constanta, Galati, Braila, Iasi, Bacau, Craiova, Ploiesti, Timisoara, Cluj, Sibiu, Brasov, Baia Mare, Targu Mures, Buzau - 15 centre integrate - achizitii centralizate dar si proiecte ale autoritatilor publice locale singure sau in parteneriat
 • Construirea instalatiilor de reciclare a deseurilor pentru a indeplini tintele de reciclare - 16.5 mil euro valoarea unei investitii tipice; 26 de instalatii de reciclare a deseurilor vor fi puse in functiune pana in 2026
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile ; zone in care se inregistreaza concentratii ridicate de nitriti in apele subterane, si tendintev de crestere a acestora sau zone cu un numar mare de animale in cadrul fermelor mici si mijlocii ( 150 de sisteme integrate comunale / platforma comunala, platforme individuale pentru fermierii mici si mijlocii si echipamente pentru gestionarea compostului , 94 de sisteme comunale integrate pentru comunitati cu platforma comunala existenta - platforma individuala pentru fermierii mici si mijlocii si echipamente pentru gestionarea compostului, 5 sisteme de compostare pentru comunitatile cu ferme mari ( statie de compostare si echipamebte ptr gestionarea compostului ) 5 sisteme de biogaz ptr comunitati cu ferme f mari ( cu capacitati electrice de cel putin 300 de kwh si capacitati de incalzire de cel putin 300 kwt

Componenta 4 - Transport sustenabil

 • Obiectivul acestei componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un transport sustenabil la nivel național, fiind vizate acțiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly" pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de protecție a mediului, precum și a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de siguranță rutieră.

Reforme:

 • R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră;
 • R2. Management performant pentru transport de calitate - Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă

 

Componenta 5 - Valul renovării

 • Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde

Obiective specifice :

 • Asigurarea rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu, ameliorarea calității aerului interior și tranziția spre clădiri inteligente.
 • Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică, actualizat pentru proiectarea și realizarea de construcții verzi și reziliente.
 • Monitorizarea performanțelor fondului construit și fundamentarea politicilor pe evidențe prin realizarea registrului digital al clădirilor și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor.
 • Asigurarea forței de muncă specializată pentru clădiri verzi și inteligente.
 • Introducerea practicilor de economie circulară în construcții.

Investiții:

 • I1. - Instituirea unui fond pentru "Valul Renovării" care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent, printr-un program de investiții structurat în două axe, una dedicată clădirilor private și alta clădirilor publice, astfel:
 • I1.a - Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale;
 • I1.b - Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice
 • I2. - Realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat (logbook conform strategiei Renovation wave) și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor
 • I3. - Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor
 • I4. - Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice
 • I4.a Susținerea eficienței energetice prin dezvoltarea și testarea de materiale noi și soluții tehnologice a clădirilor istorice
 • I4.b Dezvoltarea aptitudinilor profesionale în vederea intervenției pe clădiri istorice
 • I4.c Susținerea economiei circulare prin crearea unui centru-pilot pentru colectarea și reutilizarea materialelor de construcție istorice provenite din demolări legale
 • I4.d Susținerea economiei circulare prin asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice

 

Componenta 6 - Energie

 • Obiectiv: Obiectivul componentei este de a aborda principalele provocări ale sectorului energetic din România în ceea ce privește decarbonizarea și poluarea aerului, respectiv asigurarea tranziției verzi și a digitalizării sectorului energetic prin promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile, a eficienței energetice și a tehnologiilor viitorului

Reforme și politici:

 • R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile
 • R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic
 • R3. Bugetarea verde
 • R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare
 • R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței
 • R6. Creșterea competitivității și decarbonnizarea sectorului de încălzire - racier

Investiţii:

 • I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile
 • I2. Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice
 • I3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci
 • I4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice
 • I5. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial

Componenta 7 - Transformarea digital

 • Obiectiv: O infrastructură digitală coerentă și integrată la nivelul administrației publice din România care să ofere servicii digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și companiilor. Prin realizarea acestui obiectiv sunt create condițiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele și domeniile de activitate ale instituțiilor statului și pentru creșterea numărului de cetățeni și companii care vor putea beneficia și fructifica oportunitățile oferite de digitalizare. Implementarea pe scară largă a soluțiilor digitale va contribui, la creșterea gradului de transparentizare a activității autorităților statului și la reducerea barierelor birocratice, contribuind, de asemenea, la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Reforme și investiții:

A. Servicii publice digitale pentru cetățeni și firme

 • Reforma - Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental

Ø  I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental

Ø  I2. Investitii pentru dezvoltarea/migrarea în cloud

Ø  I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină

Ø  I4. Digitalizarea sistemului judiciar

Ø  I5. Digitalizare în domeniul mediului

Ø  I6. Digitalizare în domeniul muncii și protecției sociale

Ø  I7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice

Ø  I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată

Ø  I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale

Ø  I10. Transformarea digitală în managementul funcției publice

Ø  I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în

Ø  administrația publică

B. Conectivitate digitală

 • Reforma - R2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE-2025 și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate

Ø  I11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe

C. Securitate cibernetică

 • Reforma - R3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe critice

Ø  I12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele

Ø  private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente

Ø  I13. Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental

Ø  I14. Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor

Ø  de servicii de internet pentru autoritățile publice din România

Ø  I15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie

D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului

 • Reforma - R4. Creșterea competentelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni

Ø  I16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici

Ø  I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor

Ø  digitale

Ø  I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii

Obiectivele generale

 • O.1 Reforma administrației fiscale și revizuirea cadrului fiscal pentru consolidarea sistemului fiscal și pentru creșterea veniturilor colectate de administrația fiscală cu cel puțin 3 puncte procentuale din PIB (2,5 procente din reforma administrației fiscale și 0,5 procente din revizuirea cadrului fiscal) și reducerea decalajului de TVA cu cel puțin 5 puncte procentuale, ambele comparativ cu 2019
 • O.2 Reforma sistemului de pensii printr-un nou cadru legislativ pentru a asigura sustenabilitatea fiscală în contextul procesului de îmbătrânire a populației, pentru a corecta inechitățile, pentru a asigura sustenabilitatea și predictibilitatea sistemului și pentru a respecta principiul contributiv în raport cu beneficiarii drepturilor la pensie. De asemenea, se vizează modernizarea sistemului de pensii prin aplicații și servicii digitale. Reforma pensiilor vizează abordarea Recomandărilor Specifice de Țară relevante (RST) 2019 și 2020 și în special asigurarea sustenabilității fiscale, egalizarea vârstei de pensionare și stabilitatea financiară a pilonului II de pensii.Componenta 9 - Suport pentru sectorul privat și CDI
 • O.3 Îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, prin creșterea transparenței procesului de bugetare, îmbunătățirea sistemului de monitorizare și raportare a programelor bugetare, prioritizarea proiectelor mari de investiții, efectuarea analizei cheltuielilor în toate sectoarele publice și consolidarea rolului Consiliului fiscal, cu sprijinul digitalizării procedurilor bugetare.
 • O.4 Consolidarea capacității instituționale de prognozare a cheltuielilor cu pensiile, prin utilizarea instrumentelor complexe de modelare economică. Scopul principal al reformei este de a dezvolta capacitatea de a estima impactul reformelor structurale ale sistemului de pensii pe termen mediu și lung, prin îmbunătățirea semnificativă a preciziei proiecțiilor și prin evaluarea implicațiilor pentru sustenabilitatea sistemului de pensii.
 • O5. Creșterea competitivității, a capacității de inovare, a productivității și internaționalizării afacerilor (în special a IMM-urilor), prin furnizarea de surse alternative de finanțare ca urmare a înființării unei Bănci Naționale de Dezvoltare.

Reforme

 • R1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare.
 • R2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice.
 • R3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară.
 • R4. Revizuirea cadrului fiscal.
 • R5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare.
 • R6. Reforma sistemului public de pensii.

Componenta 10 - Fondul local

Objective:

 • O1. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.
 • O2. Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

 Reforme:

 • R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă Aprobarea și intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile Crearea structurii pentru acordarea de asistență tehnică pentru elaborarea PMUD
 • R2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă Aprobarea și intrarea în vigoare Legii zonelor metropolitane Aprobarea și intrarea în vigoare a Politicii urbane a României (PUR)
 • R3. Crearea cadrului de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de consorții administrative în zonele rurale funcționale Aprobarea și intrarea în vigoare a actului legislativ de modificare a Codului administrativ pentru stabilirea unor consorții administrative în zonele rurale funcționale
 • R4. Imbunătățirea calității locuirii Aprobarea și intrarea în vigoare a Strategiei naționale a locuirii (SNL) și a planului de acțiune pentru a reduce lipsa severă de locuințe
 • R5. Dezvoltarea sistemului de planificare - Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor Aprobarea și intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor Crearea platformei digitale urbane de date interoperabile

 

Componenta 11 - Turism și cultură.

 • Obiectiv: Creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în special în mediul rural, respectiv:

Ø  promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale și defavorizate prin dezvoltarea unei rețele de Organizații Regionale de Management al Destinațiilor și sprijinirea investițiilor locale în turism;

Ø  sprijinirea mobilității durabile prin crearea unei rețele naționale Velo, inclusiv rute Eurovelo și

Ø  reducerea decalajului de acces la cultură între zonele rurale și cele urbane mari.

Componenta 12 - Sănătate

 • Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz). Pentru medicii de familie din orasele de rang 2 si 1 vor putea primi finantare medicii de familie organizati intr-o forma asociativa/ cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societateb civila medicala, ci sediul in aceeast cladire . Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator de tip "point of care", echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice. - Achizitii centralizate
 • Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie - vor fi finantate ambulatoriile inclusiv din lista de rezera va POR - 20 de de unitati de ingrijire ambulatorie vor fi situate in regisuni si municipaklitati mai putin dezvoltate
 • Centre comunitare integrate - 200 de centre comunitare integrate vor fi construite /reabilitate/modernizate/extinsă infrastructura existentă și/sau dota . Din funcțiunile propuse pentru centrele comunitare integrate vor face parte: cabinet pentru medic de familie, mic laborator de tip "point of care", cabinet pentru medic specialist/moașă, cabinet stomatologic (opțional), suplimentar față de cele prevăzute în normele existente. Criteriile de selectare a zonelor deservite medical vor fi: i) Caracteristicile populației, ii) Acoperirea populației cu asigurări de sănătate, iii) Disponibilitatea resurselor umane necesare, iv) Disponibilitatea infrastructurii fizice adecvate, v) Accesibilitatea geografică. Vor avea prioritate zonele din mediul rural, marginalizate, inclusiv zonele defavorizate cun populatie majoritar roma comuniati rome, dupa caz. Ministerul Sanatatii si/sau prin uat - uri vor angaja asistenti medicali comunitari si ii vor sprijini in furnizarea de servicii de promovare a sanatatii facilitand legatura cu asistenta medicala primara , acolo unde este nevoie
 • Cabinete de planificare familială. vor fi dotate și/sau reabilitate 119 de cabinete de planificare familială existente. Cabinetele de planificare familială vor suferi, dacă este cazul, intervenții de reabilitare și reamenajare și vor primi dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică (dispozitive de tip point-of-care plus analizor pentru detecția infecțiilor cu transmitere sexuală, ecograf cu ultrasunete echipat cu sonde ginecologice ultraportabile, microscop, echipamente IT, frigider, mijloace de transport - mașini electrice sau biciclete).

Componenta 13 - Reforme sociale

Reforme:

 • R1. Crearea unui nou cadru legal pentru a preveni separarea copiilor de familie
 • R2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități
 • R3. Implementarea Venitului Minim de Incluziune (VMI)
 • R4. Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici
 • R5. Asigurarea cadrului legal pentru stabilirea salariului minim
 • R6. Îmbunătățirea legislației privind economia socială
 • R7. Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstniceComponenta 14 - Buna guvernanță

Componenta 15 - Educație

 • Construire, echipare si operationalizare crese - 110 de crese
 • Servicii complemtare pentru grupurile defavorizate (centre multifunctionale, gradinita in familie, ludoteca etc - dotari si functionare ) - 412 centre - spatii deja existente - grupe pentru activitati ludice ( camin cultural, biblioteca, biserica ; ludoteci care d3esfasoara activitati de stimulare timpurie a dezvoltarii copilului; cresa sau gradinita in familie / mame de zi ; servicii de sprijin pentru copiii din grupuri defavorizate la domiciliul furnizorului/ vizite la domiciliu ( in localitati izolate ); centre multifunctionale pentru copil si familie, cu programe de educatie parentala, program de sprijin pentru educatie, programe suport de educatie si consiliere in diferite domenii, in functie de nevoile familiei ( juridic, sanitar etc); caravana educatiei timpurii ( echipe mobile, integrate pentru educatie parentala si educatie timpurie, focalizare pe familiile si copiii din localitati izolate) - publici si/sau privati - ajutor de stat sau ajutor de minimis - buget 103 milioane de euro
 • Dezvoltarea a 10 consortii regionale si dezvoltarea si dotarea a 10 campusuri profesionale integrate - unitati de invatamant profesional si tehnic inclusiv dual, universitati tehnologice, agenti economici si uat-uri, alti parteneri nationali/relevanti - ministerul educatiei va selecta consortiile - se vor primi bani pentru constructia campusului - liceele sin universitatile ce fac parte din structurile parteneriale se vor primi bani pentru dotarea atelierelor de practica digitalizate - 338 milioane de euro
 • Echiparea laboratoarelor de informatica - achizitiile se realizeaza prin inspectorate scolare sau uat/scoala - 18350 euro fiecare scoala - echipamente standard
 • Echiparea atelierelor de practica din unitatile de invatamant profesional si tehnic - 100000 euro/ unitate - achizitiile se realizeaza prin inspectorate scolare sau uat/scoala
 • Transformarea liceelor agricole in centre de profesionalizare - atat o reabilitare moderata cat si montarea de panouri fotovoltaice dar si sume ptre ridicarea calitatii invatamantului - 764.912 euro / 5 ani
 • Dezvoltarea pana in anul 2025 a competentelor de pedagogie digitala pentru 100.000 cadre didactice
 • Asigurarea infrsatructuirii si resurselor tehnologice pentru unitatile de invatamant di sistemul preuniversitar , cu precadere in scolile din zonele defavorizate - echipamente digitale , 5200 laboratoare de informatica, 1100 de hab-uri tehnologice scolare de tip smart lab( 25 de smart lab/ judet - 6 imprimante 3D, 5 buc monocrome, 1 buc policolore, 2 scanere 3D, unul fix, unul manual, 1 laser 3D, 2 roboti educationali, - unul umanoid, unul brat industrial educational, si 30 de kituri robotice pentru ince[patori, 30 de doodlere/ creioane 3 D, 30 de ochelari de realitate virtuala, 30 de laptopuri integrate cu noile tehnologii, o tabla interactiva
 • Digitalizarea universitatilor si pregatirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului se va realiza in doua etape : - apel necompetitiv beneficiar Ministerul educatiei, de digitalizare a Consiliului National al Rectorilor, centrat pe sprijinirea universitatilor pentru dezvoltarea strategilor si politicilor de tip Open Science si eficientizarea reprez\entarii tuturor universitatilor la nivel national si - apel competitiv de proiecte pentru a creste competitivitatea internationala si investitii in infrastructura digitala universitara si prin formarea de competente avansate . 3,9 mil euro/universitate pentru achizitionarea echipamentelor necesare pentru dezvoltarea de centre de studiu academic digital , pentru asigurarea echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor didactice si a infrastructurii de specialitate , astfel incat studentii sa capete nu numai competente digitale ci si modalitatea de aplicare a acestora in domeniul de studiu.
 • Asigurare infrastructurii universitare ( CAMINE, CANTINE, SPATII DE RECREERE)- 260 milioane euro
 • Scoli verzi si achizitionarea de microbuze - 425 milioane euro
 • Schema de granturi pentru consortii scolare rurale . Se vor crea 3 consortii rurale , se propune crearea unor campusuri moderne cu o capacitate minima de 300 de locuri
 • Dotari pentru scoli, laboratoare si ateliere scolare - 600 milioane euro - isj -urile si autoritatile publice

 

 

Achizitii Europroject Partner

29 mai 2015 – Anunt procedura de incredintare directa


Anunt procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de inchiriere sali pentru desfasurare curs practic de manichiurist-pedichiurist in localitatea Moreni, jud. Dambovita, in vederea implementarii activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2015 – Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati


-Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati- Procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie  servicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,„Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie produse informative si de promovare roll-up, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţieservicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare,  pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,  „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti18 martie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de expertiza contabila pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti23 ianuarie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie materiale consumabile de birou (act aditional 2) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti25 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Ca urmare a nedepunerii de oferte  în cadrul procedurii de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă“,  organizată de EUROPROJECT PARTNER SRL  la data de 10.07.2014, se anulează respectiva procedura. Se relansează procedura de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti3 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti5 mai 2014 – Anunt licitatie Europroject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie articole de papetarie necesare derulare cursuri calificare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti28 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere si reparare mijloace de transport pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti26 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de furnizare echipamente IT (copiator multifunctional, laptopuri, videoproiector) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti13 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere echipamente IT pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti09 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii editare si tiparire materiale publicitare: flyere, afise, raport de cercetare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii organizare evenimente pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de promovare prin presa scrisa pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/134547, „O sansa in plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertanti16 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de audit financiar” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de expertiză contabilă” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 “Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/134547 “O șansă în plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertantiMergi la...

Servicii oferite