Servicii oferite

 • Identificarea surselor de finanţare pentru proiecte;

Una din condiţiile de bază a transformării unei idei într-un proiect de succes o constituie identificarea sursei de finanţare potrivite pentru implementarea proiectului.

SC EUROPROJECT PARTNER SRL oferă solicitanţilor de finanţări serviciul de identificare de surse de finanţare pentru proiecte din diverse programe de finantare, fonduri structurale sau fonduri europene pentru un proiect.

Datorită faptului că programele şi sursele de finanţare sunt atât de numeroase şi au criterii de eligibilitate atât de complexe, solicitanţii de fonduri nerambursabile doresc ca înainte de a se angaja în scrierea şi depunerea pentru finanţare a unui proiect să se asigure ca ideea lor de proiect este de interes şi că există şanse reale ca proiectul să primească finanţare.

 • Scrierea de proiecte pentru finanţare şi depunerea acestora;

Având în vedere că fiecare Program Operaţional are propria Autoritate de Management, propriile Organisme Intermediare, propriile priorităţi, propriile obiective, criterii de eligibilitate şi propriile programe de finanþare, dupã studierea programelor operaţionale şi identificarea Programului Operational, Axei prioritare, Domeniului de intervenţie care finanţează proiectele din domeniul de interes al iniţiatorului proiectului SC EUROPROJECT PARTNER SRL oferă solicitanţilor de finanţări posibilitatea transpunerii ideii de proiect pe formularul cererii de finanţare, în concordantă cu cerinţele şi specificaţiile din Ghidul solicitantului.

O cerere de finanţare conţine în general mai multe pãrti ce trebuie completate de către solicitanţilor de finanţări respectiv informatii despre solicitant, descrierea proiectului, prezentarea bugetului proiectului a contribuţiei proprii şi a fondurilor nerambursabile solicitate .

La datele ce trebuie completate în cadrul formularului tip al cererii de finanţare vor fi anexate, conform fiecărui ghid al solicitantului, alte documente suport ca de exemplu: Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic, Analiza cost-beneficiu, Analiza de impact asupra mediului, acorduri, CV-urile persoanelor implicate în proiect sau alte tipuri de documente.

Cererea de finanţare completă va fi depusă de EUROPROJECT PARTNER la locul precizat în ghidul solicitantului până la data limită de depunere a cererilor de finanţare.

 • Servicii de consultanţă pentru implementarea proiectelor;

După ce iniţiatorului proiectului este înştiinţat ca proiectul primeşte finanţare nerambursabilă, urmează ca planul prezentat în proiect să fie dus la îndeplinire. Pentru buna desfaşurare a proiectului , este esenţial ca toate resursele să fie utilizate astfel încât efortul financiar şi uman investit să se convertească în rezultatele precizate în cadrul proiectului şi în atingerea indicatorilor precizaţi în Cererea de finanţare.

Iniţiatorii de proiecte finanţate din fonduri europene pot primi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate faţă de finanţatorul proiectului cu sprijinul EUROPROJECT PARTNER: coordonarea activităţilor pentru a obţine rezultatele specificate în proiect şi atingerea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare , gestionarea eficientă a resurselor alocate în conformitate cu procedurile proiectului, monitorizarea bugetului şi a indicatorilor de progres, raportarea periodică solicitată de finanţator.

 • Servicii de consultanţă şi asistenţă la realizarea procedurilor de achiziţie publică;

Raporturile economice pe care le desfăşoară o autoritate publică sau orice entitate care implementeaza un proiect ce beneficiază de finanţare nerambursabilă urmează o procedură prestabilită, forma şi modalitatea de derulare a acesteia fiind expres stabilite de legislaţia specifică şi de instrcucţiunile emise de Autorităţile de management.

EUROPROJECT PARTNER oferă consultanţă de specialitate în vederea demarării şi ulterior derulării procedurilor de achiziţie publică în temeiul legislaţiei în domeniu în vigoare şi a instrucţiunilor în vigoare;

Consultanţa oferită de către societatea noastră pentru autorităţi contractante constă în:

 1. întocmire/reactualizare Program al achiziţiilor publice;

 2. supravegherea legalităţii derulării procedurilor de achiziţie publică;

 3. asigurarea formalităţilor de publicitate prin intermediul SEAP;

 4. întocmirea dosarului achiziţiei publice (cuprinzând: anunţul de intenţie, nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, nota privind alegerea criteriilor de selecţie şi a criteriului de atribuire, după caz, anunţul de participare; documentaţia de atribuire; procese verbale de deschidere şi de evaluare, raportul de atribuire a contractului de achiziţie publică, contractul de achiziţie publică, anunţul de atribuire);

 5. întocmirea/transmiterea adreselor, cuprinzând clarificari din partea autorităţilor contractante;

 6. asistenţă în cadrul sedinţelor de deschidere a ofertelor şi prezenţă în calitate de expert la şedintele de evaluare a ofertelor;

 7. întocmirea/transmiterea adreselor, cuprinzand solicitări de clarificări din partea autorităţilor contractante;

 8. asigurarea consultanţei şi elaborarea documentaţiilor necesare în cazul eventualelor contestaţii cu privire la derularea procedurilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 9. întocmire Raport privind contractele atribuite în anul anterior.

În cazul operatorilor economici:

Pentru ceilalţi beneficiari de fonduri nerambursabile ce nu sunt Autorităţi contractante conform definiţiei date în legislaţia în domeniul achiziţiilor publice în vigoare societatea noastră oferă consultanţă în atribuirea contractelor de achiziţie publică cu respectarea Instrucţiunilor emise de Autorităţile de managemnt.

 • Intocmirea de Planuri de Afaceri;

Planul de afaceri reprezintă, în general o cerinţă a potenţialilor finanţatori .

Planul de afaceri nu este singurul aspect luat în considerare de aceştia; însă un plan de afaceri care dovedeşte că nu există o strategie coerentă a proprietarilor afacerii va îndepărta cu siguranţă orice investitor.

Nu există o structură fixă a planului de afaceri, acesta poate vira în funcţie de cerinţele informaţionale cărora trebuie să le răspundă planul de afaceri dar există elemente de bază care se regăsesc în majoritatea planurilor de afaceri:

 1. scurtă prezentare a firmei, a misiunii, obiectivelor şi strategiei sale;

 2. descrierea produsului sau serviciului său şi a pieţei căreia i se adresează;

 3. descrierea strategiei de vânzări;

 4. descrierea concurenţei;

 5. diverse proiecţii financiare.

EUROPROJECT PARTNER oferă consultanţă în întocmirea planului de afaceri destinat potenţialilor finanţatori .

Un plan de afaceri bine întocmit trebuie să îi convingă pe finanţatori de viabilitatea proiectului propus, trebuie să aibă capacitatea de a pune în lumină avantajele afacerii, fără ca aceasta să dăuneze însă realismului planului prezentat.

 • Realizarea de Strategii de Dezvoltare

Realizarea unei Strategii de dezvoltare a unei firme sau a unei colectivităţi mai mari sau mai mici reprezintă o muncă de echipă în care sunt implicaţi atât autorii strategiei cât şi beneficiarii acesteia.

EUROPROJECT PARTNER oferă consultanţă în întocmirea Strategiilor de dezvoltare pornind de la întocmirea designului Strategiei şi ajungând până la realizarea consultărilor publice, parcurgând următorii paşii:

 1. stabilirea domeniilor de interes

 2. identificarea actorilor implicaţi în diferite grade într-un domeniu

 3. analiza SWOT a domeniilor de interes stabilite

 4. analiza nevoilor

 5. analiza financiară a comunităţii

 6. propunerea proiectelor

 7. analiza capacităţii de creditare a comunităţii

 8. indicatori de evaluare a strategiei.

Designul strategiei constituie cadrul de discuţie pentru consultarea publică ce se realizează în procesul de elaborare a unei strategii de dezvoltare care să ţină cont de problemele cu care se confruntă o colectivitate şi de soluţiile strategice care pot fi aplicate.

 • Proiectare tehnică

EUROPROJECT PARTNER oferă servicii de proiectare tehnică în urmatoarele domenii: lucrări de infrastructură (constructii civile, drumuri, alei, platforme, parcări, etc), lucrări hidro-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, epurare):

 1. Studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrarilor de intervenţii

 2. Proiect tehnic/ detalii de execuţie

 3. Asistenţa tehnică pe durata execuţiei

 4. Documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (D.T.A.C.)

 5. Documentaţii de avize

 • Analiza ocupatională

Analiza ocupaţională reprezintă o metodă de colectare sistematică de informaţii cu privire la setul de competente, cunostinţe, aptitudini pe care o persoană trebuie să le dobândească în vederea practicării cu succes a unei anumite activităţi lucrative.

Obiectivele specifice ale cercetării urmăresc identificarea şi descrierea elementelor constitutive ale unei ocupaţii:

Principalele activităţi şi competenţe-sarcinile cu cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi competenţele solicitate deţinătorului postului de muncă.

Cunoştinţe şi deprinderi-colecţii de informaţii relaţionate şi cunoştinţe de tip procedural

Aptitudinile-procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare pentru a obţine performanţă

Caracteristici de personalitate-Interse profesionale, surse ale satisfacţiei muncii, trăsături de personalitate specifice unei ocupaţii

Contextul muncii-condiţiile fizice şi psiho-sociale ale mediului de muncă

Nivelul de educaţie şi calificare- studii, cursuri şi specializări necesare practicării ocupaţiei

 • Elaborare standarde ocupationale

Standardul ocupational este documentul care descrie activităţile şi sarcinile profesionale specifice ocupaţiilor dintr-o arie ocupaţională şi reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora în concordanţa cu cerinţele pieţei muncii. Un standard este format din unităţi de competenţă ce definesc o activitate care conduce la un rezultat concret ( produs sau serviciu) ce poate fi evaluat. Funcţia majoră identificată în analiza ocupaţională, care necesită pentru îndeplinire importante cunostinţe, abilităţi şi atitudini, poate deveni unitate de competenţă.

Fiecare ocupaţie are la baza un standard ocupaţional care defineşte ocupaţia în cauză în termeni de competenţe, totodată fiind etalonul de selecţie a personalului care practică ocupaţia respectivă

 • Realizare strategii de dezvoltare a resurselor umane

Politica de personal a companiei presupune încurajarea dezvoltării profesionale, comunicare activă, respectarea valorilor de corporaţie, şi nu în ultimul rând formarea unui personal loial.
O strategie de dezvoltare a resurselor umane bine alcătuită este o condiţie esenţială pentru existenţa oricărei companii. Strategia de resurse umane contribuie în mod esenţial la:
- Disponibilitatea pentru companie a personalului necesar în strânsă legătură cu evoluţia afacerii. Se furnizează astfel forţa de muncă necesară, cu aptitudinile, cunoştinţele de specialitate şi competenţele necesare;
- Dezvoltarea unei forţe de muncă flexibile şi bine pregătite prin implementarea politicilor de dezvoltare continuă;
-Anticiparea posibilelor probleme de surplus sau deficit de personal;
- Asigurarea unui sistem competitiv de evaluare a performanţelor, capabil să răspundă cerinţelor curente şi viitoare;
- Adoptarea unui sistem de compensaţii şi beneficii adaptat specificului activităţii companiei;
- Coordonarea sistemului de management al carierei, cu scopul de a asigura corespondenţa pe termen lung între necesităţile de carieră şi oportunităţile disponibile în cadrul companiei.

EUROPROJECT PARTNER oferă consultanţă în întocmirea strategiilor de dezvoltare a resurselor umane firmelor, ONG-urilor şi instituţiilor publice cu specialişti de marcă în domeniul RU şi cu expertiza realizării unor strategii similare în proiecte finanţate de Uniunea Europeană.

 • Recrutare şi selecţie a personalului

EUROPROJECT PARTNER deţine un Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă în care furnizează firmelor şi instituţiilor interesate servicii de recrutare de personal , punând la dispoziţia acestora instrumente moderne de recrutare şi selecţie, softuri specializate, specialişti cu vasta experienţă în domeniul resurselor umane, garantând un proces de selecţie echitabil, corect şi mai ales eficient.

 • Evaluare personal

EUROPROJECT PARTNER oferă atât servicii de evaluare a personalului angajat în companii private, de stat, instituţii publice cât şi evaluarea candidaţilor care aplică la ocuparea diverselor posturi declarate vacante de către organizaţiile aflate în căutarea de noi salariaţi.

EUROPROJECT PARTNER pune la dispoziţia organizaţiilor interesate specialişti în domeniul resurselor umane şi softuri specializate cu licentă de evaluare a abilitatilor cognitive, profilului psihologic, intereselor profesionale, soft de evaluare a competentelor cu ajutorul cărora se crează premisele unei evaluări coerente şi corecte a persoanelor care aplică în vederea ocupării unor posturi vacante.

 • Formare profesională autorizată

EUROPROJECT PARTNER este autorizat ca furnizor de servicii de formare profesională a adulţilor de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), furnizând servicii de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire/calificare recunoscute la nivel naţional de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii , prin organizarea de cursuri de iniţiere, specializare,calificare persoanelor interesate cât şi firmelor care doresc dezvoltarea personalului propriu .

 

 

Achizitii Europroject Partner

29 mai 2015 – Anunt procedura de incredintare directa


Anunt procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de inchiriere sali pentru desfasurare curs practic de manichiurist-pedichiurist in localitatea Moreni, jud. Dambovita, in vederea implementarii activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2015 – Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati


-Raspuns solicitare clarificari in atentia tuturor operatorilor economici interesati- Procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie  servicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,„Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie produse informative si de promovare roll-up, pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti9 aprilie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţieservicii de inscriptionare materiale consumabile necesare derulare cursuri de calificare,  pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272,  „Dezvoltare Centru de selecţieşi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti18 martie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Pentru procedura de incredintare directa avand ca obiect: Achiziţie servicii de expertiza contabila pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti23 ianuarie 2015 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie materiale consumabile de birou (act aditional 2) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti25 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Ca urmare a nedepunerii de oferte  în cadrul procedurii de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă“,  organizată de EUROPROJECT PARTNER SRL  la data de 10.07.2014, se anulează respectiva procedura. Se relansează procedura de Încredințare directă pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti3 iulie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de leasing financiar autoturism pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă Anunt si Documentatia pentru ofertanti5 mai 2014 – Anunt licitatie Europroject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie articole de papetarie necesare derulare cursuri calificare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti28 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere si reparare mijloace de transport pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti26 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de furnizare echipamente IT (copiator multifunctional, laptopuri, videoproiector) pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti13 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de intretinere echipamente IT pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti09 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii editare si tiparire materiale publicitare: flyere, afise, raport de cercetare pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii organizare evenimente pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca” Anunt si Documentatia pentru ofertanti07 mai 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Incredintare directa pentru: Achiziţie servicii de promovare prin presa scrisa pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selectie si plasare a fortei de munca ” Anunt si Documentatia pentru ofertanti Anunt si Documentatia pentru ofertanti17 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/134547, „O sansa in plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertanti16 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: Achiziţie consumabile de birou pentru implementarea activităţilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, „Dezvoltare Centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de audit financiar” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție servicii de expertiză contabilă” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 „Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/135272 “Dezvoltare Centru de selecție şi plasare a forței de muncă” Anunt si Documentatia pentru ofertanti02 aprilie 2014 – Anunt licitatie EuroProject Partner


Licitație - CERERE DE OFERTE - Prin procedura de prospectare a pieţei – studiu al pieţei pentru: „Achiziție combustibil auto/bonuri valorice” în vederea implementării activităţilor aferente proiectului POSDRU /129/5.1/G/134547 “O șansă în plus pentru tineri” Anunt si Documentatia pentru ofertantiMergi la...

Servicii oferite